klenwell information services : PythonLambda

Stupid Lambda Tricks

return DevPython